Polityka danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akacjowe Przedszkole z siedzibą przy ul. Akacjowej 5, 55-330 Wróblowice;
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora.
 • 3) celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • 4) dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • 5) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji;
 • 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • 9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

UWAGA MONITORING WIZYJNY !

Informujemy, że na terenie Akacjowe Przedszkola z siedzibą we Wróblowicach ul.. Akacjowa 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Wchodząc na teren obiektu Akacjowego Przedszkola wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Akacjowe Przedszkole z siedzibą we Wróblowicach ul. Akacjowa 5
 • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody
 • Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby zatrudnione w Akacjowym Przedszkolu i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Akacjowego Przedszkola
 • Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie administrującej monitoringiem.
 • Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 90 dni.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Akacjowego Przedszkola nie będzie możliwe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Akacjowego Przedszkola
 • W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akacjowym Przedszkolu pod za pośrednictwem poczty e-mail: specrodo@wp.pl